with the terms of the booking rules agree

Денсаулық сақтау субъектілерінің ақылы қызметтер көрсетуге жария шарты

Бурабай кенті

 

2023 ж. «3» наурыз

 

Тапсырыс беруші(пациент) «Окжетпес» ЕСК» АҚ, бұдан әрі Тапсырыс беруші, бір жағынан «Окжетпес» емдеу-сауықтыру кешені»  акционерлік қоғамы, БСН 051040005150, бұдан әрі Жеткізуші, президент Стерлигов Я.В. екінші жағынан жарғы негізінде әрекет ететін төмендегілер туралы осы шартты (бұдан әрі – шарт) жасасты:

 

 1. Шарттың мәні

 

 1. Өнім беруші осы шартқа қосымшаға сәйкес ақылы қызметтер көрсетеді, ал Тапсырыс беруші осы шартта көрсетілген тәртіппен және мерзімдерде көрсетілген қызметтер үшін өнім берушіге ақы төлеуді жүзеге асырады.

 

 1. Төлем тәртібі

 

 1. Тапсырыс беруші өнім беруші ұсынған шотқа сәйкес медициналық көмектің нақты көрсетілген көлемі бойынша өнім берушінің қызметтеріне ақы төлеуді жүзеге асырады.
 2. Тапсырыс беруші шарт жасасу сәтінде шарттың жалпы сомасының 80 пайызынан аспайтын мөлшерде өнім берушіні аванстауға, қалған соманы – шот ұсыну бойынша, қызмет көрсету аяқталған сәтте төлеуге жол береді.
 3. Егер ақылы медициналық қызметтер көрсету кезінде шартта көзделмеген қосымша медициналық қызметтерді өтеулі негізде ұсыну талап етілсе, өнім беруші Тапсырыс берушінің келісімімен медициналық көмектің нақты көрсетілген көлемін ескере отырып, шарт сомасына түзету жүргізеді.
 4. Өнім беруші Тапсырыс берушіге төлем фактісін растайтын белгіленген үлгідегі құжатты береді.
 5. Қызмет мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Тапсырыс беруші шарт талаптарын бұзған жағдайларды қоспағанда, өнім беруші Тапсырыс берушіге төленген сома мен нақты көрсетілген қызмет арасындағы айырманы төлейді.

 

 1. Тараптардың міндеттері

 

 1. Жеткізуші міндетті:

ауруларды диагностикалау мен емдеудің клиникалық хаттамаларына сәйкес, осы нозологиялар бойынша клиникалық хаттамалар болмаған кезде – медициналық айғақтар бойынша жалпыға бірдей қабылданған тәсілдер мен дәлелді медицина базасына сәйкес медициналық қызметтер көрсетуді қамтамасыз ету;

тапсырыс берушінің емдеу нәтижелеріне қанағаттануының ең жоғары деңгейін қамтамасыз ету үшін барлық шараларды қабылдау;

егер ақылы медициналық қызметтер көрсету кезінде «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес кенеттен өткір аурулар, жай-күйлер, шиеленістер, созылмалы аурулар кезінде пациенттің өміріне төнетін қатерді жою үшін шұғыл көрсетілімдер бойынша қосымша медициналық қызметтер көрсету қажет болған жағдайда, медициналық көмек ақы алынбай ұсынуды қамтамасыз ету (бұдан әрі-Кодекс);

жасалған шарт шеңберінде қандай да бір қызмет көрсету үшін жағдайлар болмаған жағдайда, осы қызметті көрсетуді басқа денсаулық сақтау ұйымында ұйымдастыру және төлеу;

Тапсырыс берушіге көрсетілген медициналық, диагностикалық және сервистік қызметтердің түрлері мен көлемін көрсете отырып, Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 412-бабына сәйкес белгіленген мерзімде шот-фактураны ұсыну;

Тапсырыс берушіге осы Шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін қажетті барлық қажетті медициналық және қаржылық құжаттаманы ұсыну.

 1. Тапсырыс беруші міндетті:

жұмыс тәртібі мен тәртібін  айқындайтын Денсаулық сақтау ұйымдарында белгіленген ережелерді сақтау;

Шарттың қызметтерін алу кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау;

жеткізушіні қызметті немесе қызметтердің бір бөлігін алудан бас тарту туралы уақтылы хабардар ету;

көрсетілген қызметтер үшін төлемді уақтылы жүргізу.

 

 

 1. Тараптардың құқықтары

 

 1. Тапсырыс берушінің құқығы бар:

емдеу – оңалту бөлімшесінде жұмыс істейтіндер арасынан емдеуші дәрігерді таңдау ;

жүргізілген емнің сапасына және дәрігерлік тағайындаулардың негізділігіне сараптаманы жүзеге асыруға.

 1. Тапсырыс беруші аурухана режимін бұзған және дәрігерлік нұсқамаларды орындамаған жағдайда өнім берушінің емдеуді мерзімінен бұрын тоқтатуға құқығы бар.
 2. Міндеттемелер шартта белгіленген мерзімдерде орындалмаған жағдайда, Тарап 1 күн ішінде екінші Тарапқа мән – жайлардың басталғаны туралы, ал олар тоқтатылғаннан кейін-мән-жайлардың тоқтатылғаны туралы хабарлауға міндетті. Бұл ретте, тараптар шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімін осындай мән-жайлар мен олардың салдарлары қолданылған уақытқа сәйкес ұзартуы мүмкін.

 

 

 1. Тараптардың жауапкершілігі

 

 1. Жеткізуші ақылы медициналық қызмет көрсету бойынша жол берілген бұзушылық жағдайлары үшін жауапты болады:

1) тиісті көлем мен сапасыз медициналық қызметтер көрсету;

 1. Осы шартта көзделген міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайда Тараптар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.
 2. Тапсырыс беруші медициналық көмектің нақты көрсетілген көлемі үшін жеткізушіге шығындарды уақтылы өтемегені үшін жауап береді.
 3. Тараптар осы шарт шеңберінде өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

 

 

 

 1. Форс-мажор

 

 1. Тараптар шарт талаптарын орындамағаны үшін, егер ол форс-мажорлық мән-жайлардың нәтижесі болса, жауапты болмайды.
 2. Егер шартты орындауды кешіктіру форс-мажорлық мән-жайлардың нәтижесі болып табылса, өнім беруші тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оның талаптарын орындамауына байланысты шартты бұзуға жауапты болмайды.
 3. Шарттың мақсаттары үшін «форс-мажор» Тараптардың бақылауына бағынбайтын және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар мыналарды қамтуы мүмкін, бірақ тек қана емес: әскери әрекеттер, табиғи немесе табиғи апаттар және басқалар.
 4. Форс-мажорлық мән-жайлар туындаған кезде өнім беруші Тапсырыс берушіге осындай мән-жайлар және олардың себептері туралы дереу жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден өзге жазбаша нұсқаулықтар түспесе, Жеткізуші шарт бойынша өз міндеттемелерін қаншалықты орынды болса, орындауды жалғастырады және форс-мажорлық жағдайларға байланысты емес шартты орындаудың баламалы тәсілдерін іздестіреді.

 

 1. Шартты өзгерту және бұзу

 

 1. Осы шарттың талаптары тараптардың жазбаша келісімі бойынша өзгертілуі және толықтырылуы мүмкін.
 2. Тараптар шартты мерзімінен бұрын бұзу ниеті туралы бір-бірін алдын ала хабардар етуге міндетті.
 3. Осы шартты бұзуға тараптардың келісімімен немесе Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген негіздеріне байланысты сот шешімі бойынша жол беріледі.

 

 1. Қорытынды ережелер

 

 1. Тараптардың ешқайсысы осы шарт бойынша өз міндеттемелерін екінші Тараптың жазбаша келісімінсіз үшінші тарапқа беруге құқылы емес.
 2. Осы шарт жарияланған күнінен бастап күшіне енеді және шарт бойынша тараптардың барлық міндеттемелері орындалған сәтке дейін қолданылады.
 3. Тапсырыс беруші мен өнім беруші арасындағы осы шарттың талаптарын орындауға байланысты барлық даулы мәселелер заңнамада белгіленген тәртіппен шешіледі.
 4. Осы шартта көзделмеген барлық жағдайларда Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.
27.03.2023
ЭКГ в Боровом

ECG

Electrocardiogram (ECG) is an important method of examination of patients if there is a heart disease in question. Electrocardiography is also used to diagnose ischemic changes in the heart muscle.

 • 2550 tg.
07.02.2018

Mud applications

Mud applications contribute to the regulation of metabolism, affect the nerve endings of the skin and the cell elements and have an anti-inflammatory effect.

 • 2300 tg.
21.09.2017

Lymphatic drainage

Lymphatic drainage is a hardware massage aiming at improving the circulation and normalizing lymph drainage.

 • 4250 tg.

Androgyn

Androgyn is a treatment of various functional disorders and inflammatory processes of the reproductive system in men and women, chronic diseases of the genitourinary tract, as well as hormonal disorders.

 • 6350 tg.

Hydrocolonotherapy

Hydrocolonotherapy is a gentle washing of the large intestine aimed at removing all the accumulated toxins, detoxing it and restoring the normal intestinal flora.

 • 11050 tg.

Ultrasound exam

During an ultrasound exam the doctor evaluates the structural changes of the particular organs.

 • Abdominal organs – ultrasound of the gallbladder, pancreas and spleen – 6 800 tg.
 • pelvic ultrasound – 4 600 tg.
 • ultrasound of the prostate and bladder with determination of the residual urine volume – 5 600 tg.
 • ultrasound of the thyroid gland – 4 050 tg.
 • ultrasound of the mammary glands – 4 250 tg.
 • ultrasound of the kidneys – 3 950 tg.
03.08.2017

Laboratory tests

Analysis and laboratory tests

Laboratory studies are conducted to assess the state of the metabolic processes and the patient’s health, and for that purpose a wide range of biochemical and clinical studies is used.

 • Complete blood count – 1 250 tg.
 • Urinalysis – 1 350 tg.
 • Blood glucose – 1 250 tg.
 • Cholesterol Rapid Test – 1 650 tg.
 • Complete blood count – cost depends on your physician’s order.

Medical procedures

Medical procedures room

In the medical procedures room they take blood for laboratory testing and make various types of injections.

 • intravenous injections – 650 tg.
 • Intramuscular injections – 1 650 tg.
01.08.2017

PANTOTHERAPY

Pantotherapy

Pantotherapy is a highly effective method that helps to prevent premature aging, strengthens immune system, relieves stress and restores the nervous system, removes toxins from the body, and it is also a powerful natural remedy for combating radiculitis, joint diseases, atherosclerosis, physical fatigue and sexual dysfunction, and heart diseases.

Deer antlers (panto) is a natural product of high biological potency obtained from the spongy substance of the antlers of a young red deer; it is well-known throughout the world and it has been used in the traditional medicine of Southeast Asia for more than 2000 years.

Healthy properties of deer antlers

 • normalizes sleep, increases mental and physical performance after suffering from serious illnesses, as well as asthenia;
 • slows down the aging process;
 • improves the condition of patients with atherosclerosis, coronary heart disease, peripheral circulation disorders, osteochondrosis, arthrosis;
 • activates the protective functions of the immune system and the body in general, resistance to colds;
 • improves sexual function (impotence, prostatitis);
 • improves the condition in patients with stress-related diseases (neurosis, neurasthenia, peptic ulcer disease);
 • helps to quickly recover strength and improve the state of the musculoskeletal system;
 • rejuvenates skin and preserves the effect for a long time;
 • It works universally: regardless of the type of person and his initial condition.

This, of course, is not the full list of benefits of pantotherapy for human body, but it is enough to realize how universally therapeutic deer antlers are.

As we mentioned earlier, pantotherapy includes a variety of procedures using the deer antler concentrate. Pantotherapy in any form is the most beneficial if used in an integrated approach.

Pantotherapy in “Okzhetpes” health and wellness complex is recommended for patients with the following illnesses:

 • diseases of the musculoskeletal system;
 • diseases of the genitourinary system, including infertility;
 • lesions of the skin;
 • nervous system diseases, including Parkinson’s disease, arthritis and sleep disorders;
 • diseases of the cardiovascular system;
 • digestive system diseases, gastrointestinal tract;
 • surgical interventions;
 • rehabilitation.

In “Okzhetpes” health and wellness complex the pantotherapy is applied in the form of the following procedures:

 • antler baths;
 • antler applications;
 • antler steam room;
 • microclysters with antler solution.

Antler baths in Borovoe

One of the most effective methods of pantotherapy is antler baths – water procedures using the deer antler extract. This is a complex procedure that affects the entire body and helps to recover from serious illnesses.

The effect of antler baths is as follows:

 • rejuvenation and cleansing of the body of toxic accumulations;
 • improving quality of blood;
 • getting rid of nervous and muscle tension;
 • elimination of the manifestations of varicose veins, normalization of the blood pressure;
 • improvement of health in gynecological, dermatological pathologies, diseases of the musculoskeletal system;
 • Awakening of the internal reserves of the body, restoration of physiological functions, an increase in general tone and resistance of the immune system to diseases;
 • slowing down the aging process, boosting metabolism;
 • improving sexual function;
 • lowering blood cholesterol;
 • improving the patient’s condition in case of stress-dependent diseases (occupational neurosis, vegetative-vascular dysfunction, sleeping disorders, decline in physical and mental strength, depression, irritability, peptic ulcer).

Antler steam room

The antler steam room is most often called the antler barrel. This procedure takes place in a wooden barrel – most often cedar – filled with steam. The steam is generated from the antler solution and it activates the biologically active substances contained in the antler extract.

A big advantage of the procedure is that the doctor can supervise and control the concentration of the antler solution. This makes the antler steam room a very subtle and individual method of treatment and rehabilitation.

Treatment in the antler steam room in “Okzhetpes” health and wellness complex in Borovoe brings the following results:

 • eliminates physical and mental overwork;
 • increases the body’s immune defense;
 • eliminates joint pain;
 • slows down the aging process of the body;
 • normalizes blood pressure;
 • restores potency in men;
 • improves general state in women who go through a menopause.

Microclysters

The procedure is recommended as a part of the mixed therapy for patients with inflammatory diseases of the gastrointestinal tract, peripheral nervous, respiratory and genitourinary systems of non-specific and specific origin in subacute or chronic stages.

The use of the antler solution through microclysters produces the following effect:

 • activates the body’s immunity and increases resistance to infectious diseases;
 • It has anti-inflammatory, analgesic, absorbable effect;
 • improves blood circulation of pelvic organs.

The procedure can be used as an addition to antibacterial solutions or as an independent healing method for mild pain.

Microclysters with the antler solution in “Okzhetpes” health and wellness complex in Borovoe are ordered for patients with the following health conditions:

 • respiratory diseases;
 • diseases of the peripheral nervous system;
 • diseases of the musculoskeletal system;
 • diseases of the gastrointestinal tract;
 • diseases of the genitourinary system.

The procedure is recommended to be carried out daily or every other day. The clinical effect is noticed after 5-6 sessions.

Antler applications

Antler application is a cloth moistened in a warm antler solution. The compress is applied to sore joints, the injured places and other problem areas of the body.

 • 2 350 tg.

Antler bath

Antler bath is a wellness SPA-procedure in which all the beneficial properties accumulated in the antlers penetrate the human body; it results in boosting the immune system, providing better resistance to stress, slowing down the aging process, increasing and normalizing metabolism, healing the reproductive system disorders, joint pain relief; the body gets restored and rejuvenated, while the symptoms of chronic fatigue disappear.

 • 9 750 tg.

Antler steam room

Antler steam room, also known as antler barrel, is a procedure aimed at revitalizing the whole body. It is carried out in a wooden barrel – most often it is a cedar barrel – which gets filled with the steam with an extract from red deer antlers.

 • 6 750 tg.

Microclyster with antler solution

Therapeutic microclyster with antler solution is recommended for some diseases of pelvic organs.

 • 4 100 tg.
Booking Online payment operator