with the terms of the booking rules agree
Бурабай кенті

 

2023 ж. «3» наурыз

 

Тапсырыс беруші(пациент) «Окжетпес» ЕСК» АҚ, бұдан әрі Тапсырыс беруші, бір жағынан «Окжетпес» емдеу-сауықтыру кешені»  акционерлік қоғамы, БСН 051040005150, бұдан әрі Жеткізуші, президент Стерлигов Я.В. екінші жағынан жарғы негізінде әрекет ететін төмендегілер туралы осы шартты (бұдан әрі – шарт) жасасты:

 

 1. Шарттың мәні

 

 1. Өнім беруші осы шартқа қосымшаға сәйкес ақылы қызметтер көрсетеді, ал Тапсырыс беруші осы шартта көрсетілген тәртіппен және мерзімдерде көрсетілген қызметтер үшін өнім берушіге ақы төлеуді жүзеге асырады.

 

 1. Төлем тәртібі

 

 1. Тапсырыс беруші өнім беруші ұсынған шотқа сәйкес медициналық көмектің нақты көрсетілген көлемі бойынша өнім берушінің қызметтеріне ақы төлеуді жүзеге асырады.
 2. Тапсырыс беруші шарт жасасу сәтінде шарттың жалпы сомасының 80 пайызынан аспайтын мөлшерде өнім берушіні аванстауға, қалған соманы – шот ұсыну бойынша, қызмет көрсету аяқталған сәтте төлеуге жол береді.
 3. Егер ақылы медициналық қызметтер көрсету кезінде шартта көзделмеген қосымша медициналық қызметтерді өтеулі негізде ұсыну талап етілсе, өнім беруші Тапсырыс берушінің келісімімен медициналық көмектің нақты көрсетілген көлемін ескере отырып, шарт сомасына түзету жүргізеді.
 4. Өнім беруші Тапсырыс берушіге төлем фактісін растайтын белгіленген үлгідегі құжатты береді.
 5. Қызмет мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Тапсырыс беруші шарт талаптарын бұзған жағдайларды қоспағанда, өнім беруші Тапсырыс берушіге төленген сома мен нақты көрсетілген қызмет арасындағы айырманы төлейді.

 

 1. Тараптардың міндеттері

 

 1. Жеткізуші міндетті:

ауруларды диагностикалау мен емдеудің клиникалық хаттамаларына сәйкес, осы нозологиялар бойынша клиникалық хаттамалар болмаған кезде – медициналық айғақтар бойынша жалпыға бірдей қабылданған тәсілдер мен дәлелді медицина базасына сәйкес медициналық қызметтер көрсетуді қамтамасыз ету;

тапсырыс берушінің емдеу нәтижелеріне қанағаттануының ең жоғары деңгейін қамтамасыз ету үшін барлық шараларды қабылдау;

егер ақылы медициналық қызметтер көрсету кезінде «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес кенеттен өткір аурулар, жай-күйлер, шиеленістер, созылмалы аурулар кезінде пациенттің өміріне төнетін қатерді жою үшін шұғыл көрсетілімдер бойынша қосымша медициналық қызметтер көрсету қажет болған жағдайда, медициналық көмек ақы алынбай ұсынуды қамтамасыз ету (бұдан әрі-Кодекс);

жасалған шарт шеңберінде қандай да бір қызмет көрсету үшін жағдайлар болмаған жағдайда, осы қызметті көрсетуді басқа денсаулық сақтау ұйымында ұйымдастыру және төлеу;

Тапсырыс берушіге көрсетілген медициналық, диагностикалық және сервистік қызметтердің түрлері мен көлемін көрсете отырып, Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 412-бабына сәйкес белгіленген мерзімде шот-фактураны ұсыну;

Тапсырыс берушіге осы Шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін қажетті барлық қажетті медициналық және қаржылық құжаттаманы ұсыну.

 1. Тапсырыс беруші міндетті:

жұмыс тәртібі мен тәртібін  айқындайтын Денсаулық сақтау ұйымдарында белгіленген ережелерді сақтау;

Шарттың қызметтерін алу кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау;

жеткізушіні қызметті немесе қызметтердің бір бөлігін алудан бас тарту туралы уақтылы хабардар ету;

көрсетілген қызметтер үшін төлемді уақтылы жүргізу.

 

 

 1. Тараптардың құқықтары

 

 1. Тапсырыс берушінің құқығы бар:

емдеу – оңалту бөлімшесінде жұмыс істейтіндер арасынан емдеуші дәрігерді таңдау ;

жүргізілген емнің сапасына және дәрігерлік тағайындаулардың негізділігіне сараптаманы жүзеге асыруға.

 1. Тапсырыс беруші аурухана режимін бұзған және дәрігерлік нұсқамаларды орындамаған жағдайда өнім берушінің емдеуді мерзімінен бұрын тоқтатуға құқығы бар.
 2. Міндеттемелер шартта белгіленген мерзімдерде орындалмаған жағдайда, Тарап 1 күн ішінде екінші Тарапқа мән – жайлардың басталғаны туралы, ал олар тоқтатылғаннан кейін-мән-жайлардың тоқтатылғаны туралы хабарлауға міндетті. Бұл ретте, тараптар шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімін осындай мән-жайлар мен олардың салдарлары қолданылған уақытқа сәйкес ұзартуы мүмкін.

 

 

 1. Тараптардың жауапкершілігі

 

 1. Жеткізуші ақылы медициналық қызмет көрсету бойынша жол берілген бұзушылық жағдайлары үшін жауапты болады:

1) тиісті көлем мен сапасыз медициналық қызметтер көрсету;

 1. Осы шартта көзделген міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайда Тараптар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.
 2. Тапсырыс беруші медициналық көмектің нақты көрсетілген көлемі үшін жеткізушіге шығындарды уақтылы өтемегені үшін жауап береді.
 3. Тараптар осы шарт шеңберінде өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

 

 

 

 1. Форс-мажор

 

 1. Тараптар шарт талаптарын орындамағаны үшін, егер ол форс-мажорлық мән-жайлардың нәтижесі болса, жауапты болмайды.
 2. Егер шартты орындауды кешіктіру форс-мажорлық мән-жайлардың нәтижесі болып табылса, өнім беруші тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оның талаптарын орындамауына байланысты шартты бұзуға жауапты болмайды.
 3. Шарттың мақсаттары үшін «форс-мажор» Тараптардың бақылауына бағынбайтын және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар мыналарды қамтуы мүмкін, бірақ тек қана емес: әскери әрекеттер, табиғи немесе табиғи апаттар және басқалар.
 4. Форс-мажорлық мән-жайлар туындаған кезде өнім беруші Тапсырыс берушіге осындай мән-жайлар және олардың себептері туралы дереу жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден өзге жазбаша нұсқаулықтар түспесе, Жеткізуші шарт бойынша өз міндеттемелерін қаншалықты орынды болса, орындауды жалғастырады және форс-мажорлық жағдайларға байланысты емес шартты орындаудың баламалы тәсілдерін іздестіреді.

 

 1. Шартты өзгерту және бұзу

 

 1. Осы шарттың талаптары тараптардың жазбаша келісімі бойынша өзгертілуі және толықтырылуы мүмкін.
 2. Тараптар шартты мерзімінен бұрын бұзу ниеті туралы бір-бірін алдын ала хабардар етуге міндетті.
 3. Осы шартты бұзуға тараптардың келісімімен немесе Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген негіздеріне байланысты сот шешімі бойынша жол беріледі.

 

 1. Қорытынды ережелер

 

 1. Тараптардың ешқайсысы осы шарт бойынша өз міндеттемелерін екінші Тараптың жазбаша келісімінсіз үшінші тарапқа беруге құқылы емес.
 2. Осы шарт жарияланған күнінен бастап күшіне енеді және шарт бойынша тараптардың барлық міндеттемелері орындалған сәтке дейін қолданылады.
 3. Тапсырыс беруші мен өнім беруші арасындағы осы шарттың талаптарын орындауға байланысты барлық даулы мәселелер заңнамада белгіленген тәртіппен шешіледі.
 4. Осы шартта көзделмеген барлық жағдайларда Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.
Booking Online payment operator